Samenvatting van het financieel overzicht

Omzet en financieel overzicht

Omzet

Bekaert realiseerde in 2013 een geconsolideerde omzet van € 3,2 miljard en een gezamenlijke omzet van € 4,1 miljard, een daling met respectievelijk 7,9% en 6,3% in vergelijking met 2012. De onderneming behield haar leidende marktposities en realiseerde een volumegroei van 4,0%, grotendeels door overnames. De toegepaste wijzigingen in de consolidatie-boekhouding voor de activiteiten in Venezuela hadden een impact van -3,2% op de geconsolideerde omzet. De wisselkoersschommelingen van andere munten creëerden een bijkomend neerwaarts effect van -2,4% op de omzet. De netto-bewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen (+0,9%) waren beperkt. De organische omzetdaling bedroeg 3,3%, vooral omwille van doorgerekende lagere grondstofprijzen.

Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 14 mei 2014 voorstellen om een brutodividend uit te keren van € 0,85 per aandeel. Het dividend zal, na goedkeuring, betaalbaar worden vanaf 21 mei 2014.


Resultaten

Bekaert heeft een operationeel resultaat vóór eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT) geboekt van € 166 miljoen (tegenover €117 miljoen in 2012). Dit stemt overeen met een REBIT-marge op omzet van 5,2%. De eenmalige opbrengsten en kosten bedroegen € -29 miljoen (in vergelijking met € -167 miljoen). Het operationeel resultaat (EBIT) na eenmalige kosten bedroeg € 137 miljoen, wat neerkomt op een marge van 4,3% (versus -1,4%). EBITDA bedroeg € 297 miljoen, wat een EBITDA-marge op omzet vertegenwoordigt van 9,3% (versus 7,9%).

De commerciële en administratieve kosten daalden met € 40 miljoen tot € 253 miljoen ten gevolge van een terugname op provisies voor dubieuze debiteuren en doorgevoerde kostenbesparingen. De effecten ervan werden gedeeltelijk gecompenseerd door de impact van de nieuwe business addities in Maleisië. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling namen met € 7 miljoen af tot € 62 miljoen als gevolg van besparingen. De renteopbrengsten en -lasten bedroegen € -64 miljoen (ten opzichte van € -80 miljoen) ten gevolge van de lagere gemiddelde schuld. Overige financiële opbrengsten en lasten bedroegen € -20 miljoen (versus € -3 miljoen), voornamelijk door valutaschommelingen. De winstbelasting bedroeg € 48 miljoen, tegenover € 68 miljoen vorig jaar.

Het aandeel in de resultaten van joint ventures en geassocieerde ondernemingen steeg van € 10 miljoen naar € 30 miljoen als gevolg van excellente prestaties in de Braziliaanse joint ventures.

Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € 36 miljoen in vergelijking met € -191 miljoen in 2012. Rekening houdend met de minderheidsbelangen van derden (€ 11 miljoen) bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep € 25 miljoen, vergeleken met € -197 miljoen vorig jaar. EPS (perioderesultaat per aandeel) was € 0,42. (€ -3,33 in 2012).

Balans

Op 31 december 2013 vertegenwoordigde het eigen vermogen 44,5% van de totale activa. De nettoschuld daalde van € 700 miljoen naar € 574 miljoen als gevolg van effectieve maatregelen om het werkkapitaal te verlagen. Het gemiddelde werkkapitaal op omzet (26,5%) lag lager dan in 2012 (€ 27,9%). De nettoschuld op eigen vermogen bedroeg 38,2% (tegenover 43,7%) en nettoschuld op EBITDA was 1,9 (tegenover 2,6).

Kasstroomoverzicht

De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen € 306 miljoen (2012: € 439 miljoen). Het operationeel werkkapitaal verminderde met € 78 miljoen. De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg
€- 72 miljoen waaronder € -95 miljoen voor investeringen in materiële vaste activa en € +14 miljoen door inkomsten van ontvangen dividenden. Kasstromen uit financierings-activiteiten bedroegen € -192 miljoen (tegenover € -272 miljoen in 2012) en waren o.m. het gevolg van het inkoopprogramma van eigen aandelen (€ 15 miljoen), de terugbetaling van de obligatie van februari 2013 (€ 100 miljoen) en dividenduitkeringen (€ 58 miljoen).

Investeringsupdate en overige informatie

De investeringsuitgaven bedroegen € 97 miljoen, waarvan € 95 miljoen in materiële vaste activa. Hoewel lager dan in 2012 werden diverse expansieprojecten – waarvan de uitgaven zullen gespreid zijn over 2013 en 2014 – pas op het einde van 2013 opgestart. Bekaerts investeringen in onderzoek en ontwikkeling bedroegen € 62 miljoen in 2013. Deze uitgaven hadden voornamelijk betrekking op de activiteiten van de internationale technologiecentra in Deerlijk (België) en Jiangyin (China). De uitgaven daalden in vergelijking met 2012 (€ 69 miljoen) ten gevolge van besparingen.  De nettoschuld werd verlaagd van € 770 miljoen op 30 juni 2013 (€ 700 miljoen op 31 december 2012) naar € 574 miljoen op 31 december 2013. Bekaert implementeerde doeltreffende maatregelen om het werkkapitaal verder te verminderen. Bijgevolg werd de nettoschuld ingrijpend teruggeschroefd.

Naast de 939 700 eigen aandelen in bezit op 31 december 2012, kocht Bekaert 712 977 eigen aandelen in de loop van 2013. Geen van die aandelen werden verkocht in het kader van aandelenoptieplannen of geannuleerd in 2013. Als gevolg daarvan had de vennootschap een totaal van 1 652 677 eigen aandelen aan het einde van 2013.

Segmentrapportering

EMEA

Bekaerts activiteiten in EMEA presteerden sterk in 2013. De rentabiliteit van het segment verbeterde substantieel door de implementatie van de kostenbesparingen en de herstructureringsmaatregelen van vorig jaar. Bij een stabiel omzetcijfer tekende de onderneming in deze regio een REBIT-stijging van 40% op en werd de rentabiliteit, met een EBIT-marge van 8,2%, hersteld.

EBITDA verdubbelde in vergelijking met 2012, het jaar waarin de cash flow generatie aanzienlijk werd aangetast door het verlieslatende zaagdraadplatform en de eraan verbonden herstructureringsimpact. De eenmalige opbrengsten en kosten waren beperkt in 2013 en hadden hoofdzakelijk betrekking op een bijkomende impact van de herstructurering in België van vorig jaar en op eenmalige kosten verbonden aan een herschikking van de productieactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk.

Noord-Amerika

De zwakke vraag in lokale industriële markten, investeringsvertragingen in energie-gerelateerde markten en in de bouwsector, en toegenomen concurrentie van Aziatische imports veroorzaakten de omzetdaling in Noord-Amerika. Zo leidden uitgestelde investeringen aan het elektriciteitsnetwerk in de Verenigde Staten tot een scherpe daling van de vraag in de sector van elektriciteitstransmissie en –distributie. Dit had een invloed op Bekaerts activiteiten in deze markten. De omzet werd bijkomend aangetast door de in de verkoopprijzen verrekende daling van de grondstofprijzen en door de ongunstige translatie-effecten van valutaschommelingen ten opzichte van een sterkere euro. De Canadese kabelactiviteiten in Pointe-Clarie bleven sterk presteren en tekenden een stevige volumegroei op in 2013.

Bekaert besliste om haar activiteiten in Surrey, Canada, stop te zetten gezien de structurele neerwaartse trend in de staaldraadmarkt in het noordwesten van Noord-Amerika. De onderneming wil de toelevering aan haar klanten in de regio verzekeren vanuit andere Noord-Amerikaanse productievestigingen. De eenmalige opbrengsten en kosten van dit segment zijn voornamelijk gerelateerd aan de sluiting van de fabriek in Surrey.
Ondanks de huidige marktomstandigheden en de ondermaatse rentabiliteit van het segment, blijft Bekaert geloven in het potentieel van haar productie- en distributieplatformen in Noord-Amerika. Maatregelen om de winstgevendheid te herstellen zijn in uitvoering.

Latijns-Amerika

De Latijns-Amerikaanse activiteiten van Bekaert tekenden een solide volumegroei op. Deze groei werd echter meer dan tenietgedaan door een ongunstige product-mix en door de doorrekening van lagere grondstofprijzen, bekomen door een wijziging in aankoopbeleid. Exclusief valutaschommelingen bedroeg de omzetdaling in Latijns-Amerika 3,5%.  De omzet werd daarenboven drastisch aangetast door de impact van Venezuela (-13,6%) en van

andere wisselkoersschommelingen (-3,6%). Om de waardering van de financiële cijfers aan een overgewaardeerde Venezolaanse munt te vermijden, past Bekaert sedert het begin van 2013 de economische wisselkoers toe in de consolidatie van de in bolivar uitgedrukte financiële rekeningen. De extreme devaluatie van de bolivar had een impact van €-110 miljoen op omzet en €-16 miljoen op EBIT in 2013.

Op het einde van 2013 kondigde Bekaert haar uitbreidingsplannen in Centraal en Zuid-Amerika aan, met de opstart van een Dramix® fabriek in Costa Rica, de overname van 73% van de aandelen van een staaldraadvestiging van ArcelorMittal in Costa Rica, en door het aandeel in de Cimaf kabelfabriek in Brazilië op te trekken van 45% naar 100%. Zowel de overnametransacties als de opstart van de Dramix® fabriek worden verwacht afgerond te worden in het tweede kwartaal van 2014.

Op het niveau van de gezamenlijke omzet realiseerden de Braziliaanse joint ventures van Bekaert een stevige omzetgroei in 2013. De beduidend hogere rentabiliteit van de joint ventures was het gevolg van algemeen sterke prestaties. De gevoelige afwaardering van de Braziliaanse real, vooral in de tweede jaarhelft, zorgde voor negatieve translatie-effecten. De koerscorrectie verhoogde echter de concurrentiekracht van onze activiteiten ten aanzien van imports.

Pacifisch Azië

Bekaerts activiteiten in Pacifisch Azië tekenden een gevoelige organische volumegroei op (+8%) als gevolg van de toegenomen vraag in de Chinese bandensector en van een uitgebreider productenportefeuille in andere markten. De integratie van de overgenomen Maleisische activiteiten voegde 4% toe aan de geconsolideerde omzet.

De groei werd echter tenietgedaan door de impact van walsdraadprijsdalingen (-2%), ongunstige wisselkoers-effecten (-3%) en een negatieve prijs-mix (-6%).

Ondanks de prijserosie in China en een algemeen zwakke vraag in India, slaagde Bekaert erin de rentabiliteit in de regio te verdubbelen. De herstructurering van het zaagdraadplatform in 2012, de implementatie van kostenbesparingen en het gedeeltelijk terugdraaien, in 2013, van aangelegde provisies voor dubieuze debiteuren, zorgden voor een stijging van de marges. Doeltreffende maatregelen voor een beduidend striktere aanpak in kredietbeheer en in de inning van uitstaande betalingen, lieten ons – mede door een lichte vraagstijging in de markt van de zonne-energie – toe om een gedeelte van de afgeschreven vorderingen van zaagdraadklanten te innen.

De integratie van de recent overgenomen activiteiten in Azië is gericht op het aanpassen van de performantie ervan aan de Bekaert standaarden en winstobjectieven. Dit integratieproces vraagt meer tijd dan verwacht en blijft wegen op de rentabiliteit.

  • Print